Phúc Âm Chúa Nhật 26 Quanh Năm

Chúa Nhật 27.09.2020


     


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 21,28-32

Evangelium nach Matthäus 21,28-32

Gospel to Matthew 21, 28-32


Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.

Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg!

But how does it seem to you? A man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go and do work today in the vine-garden.


Nó đáp: "Thưa ngài, con đây! " nhưng rồi lại không đi.

Er antwortete: Ja, Herr!, ging aber nicht.

And he made answer and said, I go, sir: and went not.Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.

Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn, und er ging doch.

And he came to the second and said the same. And he said in answer, I will not: but later, changing his decision, he went. 


Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? " Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.

Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der zweite. Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, das sage ich euch: Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr.

Which of the two did his father's pleasure? They say, The first. Jesus said to them, Truly I say to you, that tax-farmers and loose women are going into the kingdom of God before you.


Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."

Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, und ihr habt ihm nicht geglaubt; aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen, und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt

For John came to you in the way of righteousness, and you had no faith in him, but the tax-farmers and the loose women had faith in him: and you, when you saw it, did not even have regret for your sins, so as to have faith in him.


 

 

    Trang www.hyvong.de còn đang trong thời gian chuẩn bị.

ước mong nhận được ý kiến xây dựng của các bạn viếng thăm.


                  Xin viết về địa chỉ : info@hyvong.de

                 Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại