Phúc Âm Chúa Nhật 23 Quanh Năm

Chúa Nhật 06.09.2020


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 18, 15-20       


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 18,15-20

Evangelium nach Matthäus 18,15-20

Gospel to Matthew 18,15-20


"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen.

And if your brother does wrong to you, go, make clear to him his error between you and him in private: if he gives ear to you, you have got your brother back again.


Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.

Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden.

But if he will not give ear to you, take with you one or two more, that by the lips of two or three witnesses every word may be made certain.


Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner.

And if he will not give ear to them, let it come to the hearing of the church: and if he will not give ear to the church, let him be to you as a Gentile and a tax-farmer."Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì trên trời cũng tháo cởi như vậy."

Amen, ich sage euch: Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein.

Truly I say to you, Whatever things are fixed by you on earth will be fixed in heaven: and whatever you make free on earth will be made free in heaven.


Thầy cũng bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.

Weiter sage ich euch: Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten.

Again, I say to you, that if two of you are in agreement on earth about anything for which they will make a request, it will be done for them by my Father in heaven.


Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.

For where two or three are come together in my name, there am I among them.


 

 

    Trang www.hyvong.de còn đang trong thời gian chuẩn bị.

ước mong nhận được ý kiến xây dựng của các bạn viếng thăm.


                  Xin viết về địa chỉ : info@hyvong.de

                 Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại